Sub Committees

Audio Video
 • Arpit Shah
 • Chirag Shah
 • Dhiren Shah
Communication, PR & Scheduling
 • Bina Beed
 • Gautam Shah
 • Hemang Kapadia
 • Jeegnesh Kothari
 • Nirav Ghiwala
Facility Management
 • Babubhai Kachwala (Patel)
 • Binita Doshi
 • Kumarpal Shah
 • Sanjay Sheth
 • Usha Gandhi
Finance & Ghee Boli
 • Anjana Shah
 • Jaya Shah
 • Kumarpal Shah
 • Paurav Vora
 • Seema Jain Choudhari
 • Suresh Shah
Frequent Events
 • Anjana Shah
 • Gautam Shah
 • Ketan Shah
 • Usha Gandhi
Library
 • Rajul Shah
 • Rena Shah
Major Events
 • Jeegnesh Kothari
 • Kartik Shah
 • Nirav Ghiwala
 • Parag Gandhi
 • Purvi Shah
Membership
 • Arpit Shah
 • Kartik Shah
 • Ketan Shah
 • Rena Shah
Pathshala
 • Binita Doshi
 • Mihir Shah
 • Rajul Shah
Sadharmik Vatsalya
 • Bina Beed
 • Mayur Sheth
 • Sanjay Sheth
 • Usha Gandhi
Technology
 • Chirag Shah
 • Jeegnesh Kothari
 • Nirav Ghiwala
Youth
 • Arpit Shah
 • Dhiren Shah
 • Purvi Shah
 • Rena Shah
 • Seema Jain Choudhari