Vidhikars

Vidhikar / Group Name Contact Number(s)
Navkar Puja Group Bhadri Lodaya: 732-516-8999
Arihant Bhakti Group Kumarpal Shah: 862-571-5555
Vardhman Bhakti Mandal Mukesh Somani: 732-977-3362
Parshwa Vardhman Bhakti Mandal Harsha Vora: 732-735-5304
Devjibhai Dedhia 609-614-2807