Awards Winners

Religious Award Winners
Year Name
2023 Akash Jain
2023 Bharti N. Shah
2023 Praful Mehta
2022 Jainesh Shah
2022 Leena Lodaya
Service Award Winners
Year Name
2023 Archana Shah
2023 Kiran Sangoi
2023 Minu Shah
2023 Nitin M. Shah
2022 Anil Shah
2022 Mahendra Bhavsar
2022 Niranjan Shah
2022 Parag Gandhi
2021 Babubhai Patel
2021 Ketan Shah
Pathshala Award Winners
Year Name
2023 Amit M Shah
2023 Hina Shah
2023 Jagruti Nagda
2023 Mihir Badani
2022 Archana Jerath
2022 Divyesh Shah (Dayton)
2022 Divyesh Shah (Somerset)
2022 Jeegnesh Kothari
2022 Suren Jain
2021 Mehul Mehta
2021 Neetu Jain
2021 Sonali Mehta
2021 Viraj Shah
Special Award Winners
Year Name
2023 Jiya Shah
2023 Siya Shah
2022 Adidev Jain
2021 Mukeshbhai Vakharia
2021 Naynaben Vakharia
Presidential Award Winners
Year Name
2023 Arya Gheewala
2023 Arya Shah
2023 Hirak Shah
2023 Jay Ragbirsingh
2023 Shivam Kothari
2023 Shubham Kothari
2022 Forum Shah
2021 Hruday Shah
2021 Jainam Shah